ประวัติและความเป็นมา

คณะศิลปศาสตร์ แรกเริ่มเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ที่มีภารกิจหลักจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2540 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และในปีการศึกษา 2541 ได้เปิดสอนหลักสูตรที่สองคือศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว ต่อมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้รับการปรับสถานะเป็นคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2542

จากปีการศึกษา 2542 ถึงปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว สาขาการพัฒนาสังคม สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขาภาษาจีน สาขาประวัติศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขานิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) ในระดับปริญญาโทเปิดสอนรวม 4 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิชาโทในระดับปริญญาตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่บัณฑิต

ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีการดำเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทุกด้านของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

“คณะที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

Positioning

“Learning for All เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างทักษะแห่งอนาคต”

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
  2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
  3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมอย่างมีส่วนร่วม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

สมรรถนะหลัก

“การบูรณาการองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม”

ค่านิยม

คณะศิลปศาสตร์ กำหนดค่านิยมร่วมในการทำงานคือความเป็น ARTS ดังนี้

A: Accountability รับผิดชอบในหน้าที่อย่างมืออาชีพ
R: Research Focus ให้ความสำคัญกับการวิจัยในทุกมิติ
T: Teamwork  ทำงานเป็นทีม
S: Social Responsibility รับผิดชอบต่อสังคม

สถานที่ตั้ง

คณะศิลปศาสตร์ มีที่ตั้งอยู่ ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลบ้านศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้อาณาเขตของคณะศิลปศาสตร์มีจำนวน 2 อาคาร อาคารแรกมี 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการ งานธุรการ งานการเงิน งานบุคลากร งานแผนและพัฒนา งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ งานอาคาร งานผลิตและบริการเอกสาร และยานพาหนะ ห้องทำงานของคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ห้องพักคณาจารย์ และโรงละคร ซึ่งสามารถจัดการแสดงและ/หรือการประชุมได้ถึง 400 ที่นั่ง ชั้นที่ 2 เป็นศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (Self – Access learning Center : SAC) ชั้นที่ 3 เป็นส่วนของห้องจัดการเรียนการสอน และชั้นที่ 4 เป็นห้องพักคณาจารย์ อาคารที่สองได้แก่อาคารปฎิบัติการทางภาษา (อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเดิม) มีจำนวน 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ของศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โครงการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลองในนาม UBU TRAVEL TOGETHER ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฝึกทักษะนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ และที่ตั้งสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งมีจำนวน 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งรวมห้องบันทึกเสียงและห้องฉายวีดีทัศน์ และห้องค้นคว้าอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะ ชั้นที่ 3 เป็นส่วนห้องจัดสัมมนาซึ่งรองรับผู้ร่วมประชุมสัมมนาได้ประมาณ 70 คน

ดอกไม้และสีประจำคณะ

ได้แก่ ดอกจาน ซึ่งมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Buetea monosperma อยู่ในวงศ์ PAPILIONOIDEAE (Leguminosae) หรือชื่อสามัญที่รู้จักกันดีคือดอกทองกวาว หรือก๋าว ซึ่งเป็นดอกไม้พื้นเมืองสัญลักษณ์ของภาคอีสาน มีคุณสมบัติอดทนต่อสภาพแวดล้อมสามารถชูช่องามสะพรั่งในฤดูแล้ง เปรียบเหมือนคณะศิลปศาสตร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอีสาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และมีจิตสำนึกในการรับใช้สังคม ส่วนสีประจำคณะคือสีแสด อันเป็นสีของดอกจาน

เพลงประจำคณะ

เพลง : ศิลปศาสตร์ร่วมใจ
เนื้อร้อง : อาจารย์จันทิมา เอียมานนท์
ทำนอง : อาจารย์อารีรัตน์ เรืองกำเนิด
ขับร้อง : อาจารย์ทรงพล อินทเศียร
ด้วยจิตอันก้าวไกล ด้วยใจยึดมั่นความดี นำความรักความผูกพันของน้องพี่
คือศักดิ์ศรีแห่งศรัทธาของปวงชน ร่วมใจกันสร้างสรรค์ น้อมนำคุณธรรมทุกแห่งหน
ทรงคุณค่าทั่วสากล ให้คนรับรู้ความเกรียงไกร ศิลปศาสตร์ประกาศ กู่ก้องร้องเพลงฝันอันยิ่งใหญ่
ร่วมสู้ฝ่าฟันผองภัย ไม่หวั่นไหวก้าวไปร่วมกัน ร้อยใจเหล่าพี่น้องผองเพื่อน ย้ำเตือนดวงจิตสถิตย์มั่น
ดอกจานจักเบ่งบานตราบนิรันดร์ รักมั่นกันไว้มิลืมเลย << รับฟังเพลงได้ที่นี่ >>

เพลง : ท่องเที่ยวสัมพันธ์
เนื้อร้อง : อาจารย์บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
ทำนอง : อาจารย์อารีรัตน์ เรืองกำเนิด
ขับร้อง : นางสาวบงกช สุดเอียด (ท่องเที่ยวรุ่น 1)
บนเส้นทางฟ้ากว้างแสนไกล เที่ยวท่องไปตามหัวใจที่ใฝ่ฝัน แต่ใจภักดิ์รักศักดิ์ศรีสถาบัน ร่วมใจกันร้อยพันเป็นหนึ่งใจ
จิตบริการแม้งานหนักใจเปี่ยมรักน้องพี่แสนสดใส มุ่งความรู้พัฒนาให้ทั่วไทย เปี่ยมหัวใจคุณธรรมมีจรรยา
ท่องเที่ยว คือหนึ่งเดียวสามัคคีมีคุณค่า แสดดอกจานเรือนกายหมายวิญญาเด่นสีฟ้าคืออุทิศใจ
ท่องเที่ยว เป็นหนึ่งเดียวนำความฝันอันยิ่งใหญ่ สุดแผ่นฟ้าผืนน้ำกว้างไกล ประดับไว้เราท่องเที่ยวกลมเกลียวกัน