LA | Activity ดูกิจกรรมทั้งหมด >>  
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอบสัมภาษณ์ TCAS 2 ( รอบ Quota ) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ภาพกิจกรรมโครงการอบรม เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรศึกษาศาสตร์
กิจกรรมอบรมความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารเพื่องานศิลปะ (สาขานิเทศศาสตร์)
โครงการ อบรมให้ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และ ปัจฉิมนิเทศ ดอกจานช่อที่ ๒๓