หน้าแรก หลักการและเหตุผล กำหนดการ โปรแกรมทัวร์ ที่พัก ติดต่อเรา
UserName : Password :
Untitled Document
 
 

ขอบเขตของเนื้อหาบทความที่นำเสนอ เปิดกว้างสู่ประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้

   
“กิน” :   

วัฒนธรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม วัฒนธรรมการกินและการเสพการกิน
กับสุขภาวะ สมุนไพร แพทย์พื้นบ้าน การกินกับการรักษาพยาบาล การเสพสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม เกษตรกรรมกับอาหาร
ปรากฏการณ์ของบริโภคนิยมกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสินค้า
เพื่อการกิน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร การเพิ่มผลผลิตเพื่อการกิน

     
       
“เที่ยว” :   

วัฒนธรรมการท่องเที่ยว การทำวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวกับปรากฏการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทรัพยากร เกษตรกรรม ชุมชน และวัฒนธรรม
การเดินทางเพื่อการค้าและการทูตทั้งอดีตและปัจจุบัน การท่องเที่ยวหลังสมัยใหม่
การพัฒนาเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการเดินทางท่องเที่ยว

     
       
“เกี้ยว” :   

ภาษาและวรรณกรรมการเกี้ยวพาราสี การเลือกคู่ครอง เพศในชาติพันธุ์ที่แตกต่าง
เพศสรีระ เพศสถานะ และเพศวิถีในบริบทต่างๆ ความสัมพันธ์ทางเพศในสังคม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการศึกษาด้านเพศและคู่ครอง สุขภาวะทางเพศ
สิทธิทางเพศ เพศทางเลือก เพศกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

     
       
“เล่น” :   

วัฒนธรรมการแสดง กีฬาและนันทนาการ การนวด และธุรกิจสปา
วัฒนธรรมการละเล่น การเล่นกับการพัฒนาเยาวชน การเล่นในบริบทการศึกษา
วัฒนธรรมการแข่งขันและการพนันตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วิทยาศาสตร์ทางการกีฬา วัฒนธรรมความบันเทิง ไสยศาสตร์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรมออนไลน์ในสังคมร่วมสมัย

     
       
  เงื่อนไขการส่งบทคัดย่อ
   

1. ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (กลางหน้ากระดาษ)
2. ชื่อ- นามสกุลของผู้เขียนและผู้เขียนร่วม (ภาษาไทย)  ระบุสังกัด (เช่น ภาควิชา  มหาวิทยาลัย)
    และอีเมล์ (กลางหน้ากระดาษ)
3. ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK 16px   ความยาวของบทคัดย่อ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
4. เนื้อหาของบทคัดย่อประกอบด้วย ความเป็นมาหรือภูมิหลัง (อย่างย่อ) วัตถุประสงค์  สมมติฐาน 
    ข้อมูล  ผลการวิเคราะห์  และสรุป
5. ส่งไฟล์เอกสาร .doc หรือ .pdf มาที่ ubonculture2@gmail.com หรือ ubonforum@hotmail.com หรือ b.aneksuk@gmail.com     

ภาษาที่ใช้ในการเสนอบทความและบทคัดย่อ: ภาษาไทย 

วันสุดท้ายในการรับบทคัดย่อ (ทางอีเมล์) : 2 ธันวาคม 2554

พิจารณาบทคัดย่อโดยคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาบทความ: 5 – 9 ธันวาคม 2554

แจ้งผลตอบรับ (ทางอีเมล์) : 10ธันวาคม 2554

วันสุดท้ายของการส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ : 30 ธันวาคม 2554

หมายเหตุ   บทความที่นำเสนอในการประชุมจะได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาบทความ
ให้ตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความจากการประชุม (Proceedings) ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว
    Asst. Prof. Boonyasarit Aneksuk, 
    Ph.D (Tai Studies),Tourism Program,
    Faculty of Liberal Arts, 
    Ubon Ratchathani University,
    Warinchamrap, Ubon Ratchathani
    34190 THAILAND
    Tel.(office): +66 45 288 400 ext. 3756
    Mobile: + 66 81 680 4679
    Fax : +66 45 288 870

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190    
โทรสาร. 045-288870 โทรศัพท์. 045-353700    
ท่านสามารถแจ้งปัญหาเว็บไซต์ได้ที่ WebMaster    
หรือ ผศ.ดร. บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข โทรศัพท์ 045-353702 โทรศัพท์มือถือ 081-6804679     
หรือ อ.กรรณศลักษณ์ อุ่นณพลักษณ์    
อีเมล: b.aneksuk@gmail.com หรือ ubonculture2@gmail.com หรือ yingkansaluk@hotmail.com     
เว็บไซต์ : http://www.la.ubu.ac.th