ระบบสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์
นายฤทธิเดช วงษ์ปัญญา

Mr.Rittidesh Vongpunya