ระบบสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์
นางพัชรี ลิมปิทีปราการ

Mrs.Patcharee Limpiteeprakarn