»  ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564

โพสโดย : ปิยะธิดา พุฒพิมพ์ : 07-06-2021 : 14:01:59
»  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Open House และทุนส่งเสริมการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โพสโดย : กรณ์ระวี ศรีเจิม : 21-04-2021 : 15:38:20
»  ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564

โพสโดย : กรณ์ระวี ศรีเจิม : 17-03-2021 : 15:32:56
»  ขอเชิญร่วมบริจาคจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน

โพสโดย : ฐิตินันท์ ภูนิคม : 08-02-2021 : 10:18:32
»  ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสิน

โพสโดย : ปิยะธิดา พุฒพิมพ์ : 02-02-2021 : 11:28:18
»  สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประกาศของดใช้ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 08-01-2021 : 09:57:41
»  ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมอบรบโครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร"เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุฯ"

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 09-11-2020 : 11:15:57
»  ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ"

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 09-11-2020 : 11:11:22
»  ม.ศิลปากร เชิญเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ"การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ"

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 09-11-2020 : 11:01:00
»  ม.ศิลปากรเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคากรแนาวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 09-11-2020 : 10:58:23
»  สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักูตร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน"

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 21-10-2020 : 16:36:14
»  สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร เชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 21-10-2020 : 16:32:53
»  สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลป่กร เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 21-10-2020 : 16:28:40
»  ปฏิทินกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU TEST ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสโดย : กิตติญา พรหมพา : 17-09-2020 : 15:38:31
»  เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 64

โพสโดย : ลักษณา ทองทศ : 09-09-2020 : 10:12:05
»  ขอประชาสัมพันธ์ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ การติดตามเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019

โพสโดย : ปิยะธิดา พุฒพิมพ์ : 19-03-2020 : 13:07:37
»  ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการ ใช้ในการเรียน การสอน

โพสโดย : ฤทธิเดช วงษ์ปัญญา : 26-02-2020 : 16:00:48
»  อบรมการเรียนรู้สารสนเทศ จากสำนักวิทยบริการ

โพสโดย : ลักษณา ทองทศ : 02-12-2019 : 14:29:43
»  ขอแจ้งกำหนดการขออนุญาตนักศึกษาชายแต่งกายด้วยเครื่องแบบหญิง หรือ นักศึกษาหญิงแต่งกายด้วยเครื่องแบบชาย

โพสโดย : โสภิดา พิมประภา : 29-10-2019 : 11:08:25
»  คณะการสื่อสารมวลชน มช. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความนำเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 2019 ANPOR Annual Conference

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 24-09-2019 : 10:59:23
»  SET ขอเชิญส่งตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันเศรษฐ์เพชรยอดมงกุฏ ระดับอุดมศึกษา

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 14-08-2019 : 11:04:41
»  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทาง

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 13-11-2018 : 16:31:22
»  ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ smart young innovators

โพสโดย : ปิยะนุช สิงห์แก้ว : 24-10-2018 : 14:56:04
»  สำนักวิทยบริการประชาสัมพันธ์ประกวดคลิปวิดีโอสั้น แนะนำสำนักวิทยบริการ

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 07-08-2018 : 10:15:22
»  วิทยาลัยพานิชยศาสตร์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การลงใน เมียนมา เจาะโอกาส จับความท้าทาย สู่อุตสาหกรรมโรงแรม

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 26-07-2018 : 10:04:51
»  ขอเชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ ภายใน 31 ส.ค.2561

โพสโดย : ปิยะนุช สิงห์แก้ว : 05-07-2018 : 15:10:54
»  คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์โครงการเสาวนาทางกฏหมายฯ

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 15-06-2018 : 10:37:15
»  กรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand Short

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 22-05-2018 : 11:24:17
»  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประชาสัมพันธ์ขยายเปิดรับสมัครส่งผลงานการประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1

โพสโดย : โชติกา ศรีโพนทอง : 15-05-2018 : 10:36:30
»  เปิดรับสมัครโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมุษยวิทยารุนใหม่ ภายใน 31 มี.ค.2561

โพสโดย : ปิยะนุช สิงห์แก้ว : 07-02-2018 : 09:18:01