LA | Activity ดูกิจกรรมทั้งหมด >>  
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15
                  
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการวิจัย ที่ได้รับอนุมัติจากเงินรายได้คณะ และทุนวิจัยส่วนตัวฯ
                  
โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
                  
KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนากลไกการทำงานวิจัยด้วยทุนส่วนตัว
                  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสังเกตการณ์โรงเรียน หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                  
โครงการอำลาดอกจานช่อที่ 21 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563