1. คณะศิลปศาสตร์

  1. หลักสูตรปริญญาตรี

   1. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

   2. การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

   3. นวัตกรรมการพัฒนาสังคม

   4. ภาษาไทยและการสื่อสาร

   5. ภาษาจีนและการสื่อสาร

   6. ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

   7. นิเทศศาสตร์

   8. ศึกษาศาสตร์

   9. นวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

   10. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล
    (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

  2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

   1. การสอนภาษาอังกฤษ

   2. นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว
    การบริการและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย

   3. ภาษาไทย

   4. สังคมศาสตร์และการพัฒนา

   5. สังคมศาสตร์และการพัฒนา(มหาบัณฑิต)

  3. สำนักงานเลขานุการ

   1. งานสารบรรณ

   2. งานบริหารทั่วไป

   3. งานบุคคล

   4. งานการเงินและพัสดุ

   5. งานวิจัย/งานทำนุฯ/งานบริการวิซาการ

   6. งานแผนและนโยบาย

   7. งานประกันคุณภาพ

   8. งานวิซาการ

   9. งนกิจการนักศึกษา

   10. งานวิเทศสัมพันธ์

   11. งานสารสบเทศและโสตทัศนูปกรณ์

   12. งานบรรณารักษ์

   13. งานอาคารและสถานที่