สถานะการลงทะเบียนในการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านลุ่มน้ำโขงศึกษา ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ณ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ที่ ชื่อ สังกัด ตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทห้องพัก วันที่สมัคร สถานะจ่าย
1    นายชญานนท์ แสงศรีจันทร์คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานีอาจารย์ห้องเดี่ยว19-07-2012 | 04:32 PM 06-11-2012 | 05:51 AM
2    นางสาวมณฑิรา ตาเมือง ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวรอาจารย์ห้องคู่19-07-2012 | 04:39 PM 28-10-2012 | 04:35 AM
3    นางสาวไพลิน ทองธรรมชาติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักศึกษาปริญญาโทห้องคู่19-07-2012 | 04:50 PM 31-10-2012 | 12:22 AM
4    นางสาวสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร รศ.ดร.ห้องคู่19-07-2012 | 04:50 PM 28-10-2012 | 04:41 AM
5    นางสาววริณาฐ พิทักษ์วงศ์วานสาขาวัฒนธรรมและการพัฒนา ส.วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดลนศ.ปริญญาโทห้องเดี่ยว20-07-2012 | 02:11 PM 28-10-2012 | 05:03 AM
6    นายจักริน เนรพงษ์ผู้ติดตาม (รศ.ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์)ผู้ติดตามห้องคู่21-07-2012 | 05:39 AM 28-10-2012 | 05:21 AM
7    นางสาวเด็กหญิงอภิชาดา โรจนกิจเกษตรมรภ.เทพสตรี ลพบุรีผู้ติดตาม (ลำดับที่ ๑๙)ห้องคู่24-07-2012 | 07:45 PM 28-09-2012 | 08:09 PM
8    นายณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวรอาจารย์ห้องคู่27-07-2012 | 08:46 AM 28-09-2012 | 08:21 PM
9    นางสาวเอื้อบุญ จงสมชัยหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องเดี่ยว27-07-2012 | 01:12 PM 31-10-2012 | 07:16 AM
10    นางสาวตุลาภรณ์ แสนปรนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอาจารย์ห้องคู่28-07-2012 | 12:02 PM 31-10-2012 | 07:22 AM
11    นางสาวนิตยา มูลปินใจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอาจารย์ห้องคู่31-07-2012 | 02:39 PM 31-10-2012 | 07:23 AM
12    นายสืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่อ.ดร.ห้องเดี่ยว31-07-2012 | 02:46 PM 31-10-2012 | 07:29 AM
13    นางระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ห้องคู่31-07-2012 | 02:52 PM 16-10-2012 | 05:30 PM
14    นายยง บุญอารีย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่นนศ.ปริญญาเอกห้องคู่31-07-2012 | 03:30 PM 08-11-2012 | 07:36 AM
15    นายเชาวลิต สัยเจริญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ห้องคู่31-07-2012 | 06:02 PM 17-10-2012 | 02:17 PM
16    นายอาคม สุวรรณกันธาคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ-ห้องเดี่ยว31-07-2012 | 10:00 PM 16-10-2012 | 08:44 PM
17    นายนพดล ปรางค์ทองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอาจารย์ห้องคู่01-08-2012 | 12:49 PM 31-10-2012 | 07:31 AM
18    นายกำพล จำปาพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอาจารย์ห้องคู่01-08-2012 | 12:54 PM 01-11-2012 | 04:35 PM
19    นางกมลชนก โรจนกิจเกษตรมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปริญญาโทห้องเดี่ยว01-08-2012 | 03:42 PM 28-09-2012 | 08:05 PM
20    นายวุฒิภัทร เกตุพัฒนพลสาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ห้องเดี่ยว01-08-2012 | 03:58 PM 01-11-2012 | 04:36 PM
21    นายอนุกูล นุ่นภูบาลห้องเดี่ยว01-08-2012 | 04:01 PM 01-11-2012 | 04:34 PM
22    นายดิเรก อินจันทร์ศูนย์ใบลานศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เชียงใหม่นักวิชาการห้องเดี่ยว05-08-2012 | 04:19 PM 31-10-2012 | 08:01 AM
23    นางสาวกมลทิพย์ ธรรมกีระติหลักสูตรสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอาจารย์ห้องคู่07-08-2012 | 08:33 PM 28-09-2012 | 08:24 PM
24    นางสาวกัลยารัตน์ ศิริรัตน์หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอาจารย์ห้องคู่07-08-2012 | 08:43 PM 30-10-2012 | 07:06 PM
25    นางสาวรัตนา ไกรนราหลักสูตรสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอาจารย์ห้องคู่07-08-2012 | 08:47 PM 28-09-2012 | 08:23 PM
26    นายปฐม หงษ์สุวรรณมหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ห้องเดี่ยว08-08-2012 | 02:36 PM 01-11-2012 | 04:34 PM
27    นายภาณุรังษี เดือนโฮ้งคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์ห้องคู่09-08-2012 | 01:24 PM 12-10-2012 | 01:48 AM
28    นางสาวทิพาพร โพธิ์ศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์ห้องคู่09-08-2012 | 02:02 PM 12-10-2012 | 01:49 AM
29    นายสำเนียง วรรณทองคณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์ห้องคู่09-08-2012 | 02:11 PM 12-10-2012 | 01:49 AM
30    นางสาวเกวลี รังษีสุทธาภรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อาจารย์ห้องคู่09-08-2012 | 02:34 PM 12-10-2012 | 01:50 AM
31    นายโสภณ พรมจิต์ศูนย์ใบลานศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เชียงใหม่นักวิชาการห้องคู่09-08-2012 | 08:03 PM 02-10-2012 | 06:58 AM
32    นางสาวเพ็ญพิชญา เพ็งศรีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรอาจารย์ห้องเดี่ยว09-08-2012 | 11:04 PM 28-10-2012 | 10:47 PM
33    นายมนตรี กรรพุมมาลย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ห้องคู่14-08-2012 | 10:44 PM 01-11-2012 | 04:36 PM
34    นางศิรินภา กรรพุมมาลย์นักวิจัยอิสระ-ห้องคู่14-08-2012 | 10:56 PM 01-11-2012 | 04:36 PM
35    นางสาวจิราพร สุขกรงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอาจารย์ห้องคู่21-08-2012 | 08:58 AM 30-10-2012 | 07:08 PM
36    นายดำรงค์ นันทผาสุขคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ห้องเดี่ยว22-08-2012 | 09:59 PM 27-10-2012 | 07:45 AM
37    นายศรีวิลาศ มูลเหลาหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องคู่25-08-2012 | 09:32 AM 02-11-2012 | 08:52 PM
38    นายสุทธวรรณ อินทรพาณิชหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องเดี่ยว25-08-2012 | 08:17 PM 31-10-2012 | 08:09 AM
39    นายสุธี เมฆบุญส่งลาภคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักศึกษาปริญญาโทห้องคู่26-08-2012 | 09:13 AM 28-09-2012 | 06:05 PM
40    นายกิตติศักดิ์ ชิณแสงหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องเดี่ยว27-08-2012 | 03:47 PM 31-10-2012 | 08:11 AM
41    นางสาวบังอร คำหลอมมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาอาจารย์ห้องคู่29-08-2012 | 12:26 PM 25-10-2012 | 10:58 AM
42    นายฉัตรชัย นิยะบุญมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาอาจารย์ห้องคู่29-08-2012 | 12:36 PM 25-10-2012 | 10:57 AM
43    นาย ว่าที่พันตรี กรณัฐ รัตนยรรยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ศึกษานิเทศก์ห้องเดี่ยว29-08-2012 | 10:52 PM 01-11-2012 | 04:38 PM
44    นางสาวปัทมาภรณ์ สุขสมโสดคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ห้องคู่02-09-2012 | 02:27 PM 25-10-2012 | 10:59 AM
45    นายวสันต์ เทพสุริยานนท์สำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานีนักโบราณคดีห้องคู่02-09-2012 | 05:36 PM 28-09-2012 | 06:05 PM
46    นางสาวสุกัญญา เบาเนิดสำนักศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานีนักโบราณคดีห้องคู่02-09-2012 | 05:43 PM 28-09-2012 | 06:05 PM
47    นายสุรศักดิ์ เพชรคงทองมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาอาจารย์ห้องคู่04-09-2012 | 01:12 PM 25-10-2012 | 10:57 AM
48    นายประจวบ จันทร์หมื่นมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ-ห้องเดี่ยว04-09-2012 | 10:02 PM 28-09-2012 | 06:06 PM
49    นางนงลักษณ์ ปัญญารินทร์-ผู้ติดตาม ลำดับที่ 157ห้องคู่06-09-2012 | 01:21 PM 31-10-2012 | 08:13 AM
50    นายศุภชัย วรรณเลิศสกุลคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์ห้องคู่10-09-2012 | 08:56 PM 16-10-2012 | 05:19 PM
51    นายสุนทร คำยอดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ห้องเดี่ยว13-09-2012 | 07:32 AM 26-10-2012 | 04:13 AM
52    นายประเทือง สารีผล-ผู้ติดตาม ลำดับที่ 157ห้องเดี่ยว14-09-2012 | 09:46 AM 31-10-2012 | 08:15 AM
53    นางสาวสุพิชชา อินทร์ทรัพย์มรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ ห้องเดี่ยว14-09-2012 | 04:12 PM 31-10-2012 | 12:30 AM
54    นายสนิท หงส์ภูมีมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว14-09-2012 | 04:14 PM 31-10-2012 | 12:31 AM
55    นางสาวอมรรัตน์ แสงอุไรมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว14-09-2012 | 04:16 PM 31-10-2012 | 12:32 AM
56    นายภาณุวัฒน์ ประจุทะเนภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องคู่14-09-2012 | 04:29 PM 31-10-2012 | 08:17 AM
57    นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษาภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องคู่15-09-2012 | 12:06 PM 01-11-2012 | 05:40 PM
58    นายณัฐพล อิ้งทมมหาวิทยาลัยมหิดลนักศึกษาห้องเดี่ยว16-09-2012 | 06:44 PM 02-10-2012 | 07:32 AM
59    นางสาววิไล ทองแผ่มรภ.เทพสตรี ลพบุรีผศ.ดรห้องคู่17-09-2012 | 08:53 AM 28-09-2012 | 06:45 PM
60    นางสาวนารีรัตน์ สุวรรณวารีมรภ.เทพสตรี ลพบุรีดร.ห้องคู่17-09-2012 | 08:56 AM 28-09-2012 | 06:45 PM
61    นางสาวทิพวัลย์ คำคงมรภ.เทพสตรี ลพบุรีดร.ห้องคู่17-09-2012 | 08:59 AM 28-09-2012 | 06:46 PM
62    นายปราโมทย์ จันทร์เรืองมรภ.เทพสตรี ลพบุรีรศ.ดร.ห้องคู่17-09-2012 | 09:00 AM 28-09-2012 | 06:47 PM
63    นายเนติ เฉลยวาเรศมรภ.เทพสตรี ลพบุรีดร.ห้องคู่17-09-2012 | 09:02 AM 28-09-2012 | 06:47 PM
64    นางวิไลภรณ์ โพธิ์บุดดีมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:06 AM 28-09-2012 | 06:58 PM
65    นางสาวกัญญณัฎฐ์ นฤทุกข์มรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:09 AM 28-09-2012 | 06:58 PM
66    นางสาวสุภัทรา โอ่วเจริญมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:15 AM 28-09-2012 | 06:59 PM
67    นางสาวอาพร สืบเพ็งมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:19 AM 28-09-2012 | 07:01 PM
68    นางณัฐยา ไทยนิยมมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:25 AM 28-09-2012 | 07:01 PM
69    นางสาวจารุวรรณ ไม้เลี้ยงมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:31 AM 28-09-2012 | 07:01 PM
70    นางสาววิมลรัตน์ สุ่มอิ่มมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:34 AM 28-09-2012 | 07:02 PM
71    นางสาวอัญชลี สังข์ทองมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:42 AM 28-09-2012 | 07:03 PM
72    นางสาวศศิร์อร ภาษีมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:44 AM 28-09-2012 | 07:03 PM
73    นางชุลีพร ใยมากมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:46 AM 28-09-2012 | 07:03 PM
74    นางสาวทิพย์วลี สุขปานมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:51 AM 28-09-2012 | 07:05 PM
75    นางรัตน์ธิดา เอี่ยมงามมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:54 AM 28-09-2012 | 07:05 PM
76    นางสาวกาญจนา สุทธิอาจมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 09:56 AM 28-09-2012 | 07:06 PM
77    นางพิกุล บุญแก้วมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:00 AM 28-09-2012 | 07:06 PM
78    นางสาวจตุพร ปัญโญใหญ่มรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:03 AM 28-09-2012 | 07:06 PM
79    นางนภาวัลย์ ซิ่วนัสมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:06 AM 28-09-2012 | 07:07 PM
80    นางสาวประภา ศรีม่วงพงษ์มรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:08 AM 28-09-2012 | 07:07 PM
81    นางสาววธูดา นาน้ำเชี่ยวมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:11 AM 28-09-2012 | 07:08 PM
82    นางสาวอมราพร อิงคนินันท์มรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:14 AM 28-09-2012 | 07:08 PM
83    นางสาวอริสา พานิชกุลมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:16 AM 28-09-2012 | 07:08 PM
84    นางสาวอริสา พุกสุขมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:19 AM 28-09-2012 | 07:09 PM
85    นางสาววนัฐธยา ออกช่อมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:20 AM 28-09-2012 | 07:10 PM
86    นางสาวชารียา มาตรคำจันทร์มรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:23 AM 28-09-2012 | 07:10 PM
87    นางสาวพจมาลย์ เศษน้อยมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:26 AM 28-09-2012 | 07:37 PM
88    นางสาวจริยาภรณ์ เศษน้อยมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:29 AM 28-09-2012 | 07:39 PM
89    นางสาววาริน เรืองทรัพย์มรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:31 AM 28-09-2012 | 07:12 PM
90    นางสาวฤทัยรัตน์ ทองแก้วมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:34 AM 28-09-2012 | 07:12 PM
91    นางนัฎฐนารี เขียวสะอาดมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:37 AM 28-09-2012 | 07:12 PM
92    นายยุทธภูมิ แม่งเหล็กมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:40 AM 28-09-2012 | 07:13 PM
93    นางสาวรชนีกร ฉิมสุขมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:43 AM 28-09-2012 | 07:13 PM
94    นางสาวอัจฉรา ใจเย็นมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:49 AM 28-09-2012 | 07:14 PM
95    นางสุพรรณี คำทองมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:51 AM 28-09-2012 | 07:14 PM
96    นางสาวพลอยพรพนัช เรืองเกษมมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:54 AM 28-09-2012 | 07:15 PM
97    นางสาววิชชายานี วิชาชัยมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:57 AM 28-09-2012 | 07:15 PM
98    นายพรเจตน์ อ้วนแก้วมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 10:59 AM 28-09-2012 | 07:28 PM
99    นางสาวสุดารัตน์ เจียมงามมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 11:03 AM 28-09-2012 | 07:16 PM
100    นางสาวจารุวรรณ ธรรมกรณ์มรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 11:05 AM 28-09-2012 | 07:16 PM
101    นายอธิศนันท์ คงคามีมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 11:08 AM 28-09-2012 | 07:27 PM
102    นายรัชชานนท์ บุญดีมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 11:13 AM 28-09-2012 | 07:28 PM
103    นายไอศูรย์ ทองทามรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 11:16 AM 28-09-2012 | 07:28 PM
104    นางอาภาธร กำลังเจริญมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 11:19 AM 28-09-2012 | 07:16 PM
105    นายวิมล สุทินมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 11:21 AM 28-09-2012 | 07:29 PM
106    นางวิเชียร สุทินมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 11:23 AM 28-09-2012 | 07:29 PM
107    นายกิตติ โพธิ์ศรีสูงมรภ.เทพสตรี ลพบุรีผศ.ห้องคู่17-09-2012 | 11:25 AM 28-09-2012 | 07:45 PM
108    นางสุมาลี ดวงจินดามรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 11:27 AM 28-09-2012 | 07:30 PM
109    นางไพรินทร์ สุขพินิจมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 11:29 AM 28-09-2012 | 07:30 PM
110    นางพูลสุข บุญมีมรภ.เทพสตรี ลพบุรีนศ.ปโท มรภ.เทพสตรีห้องคู่17-09-2012 | 11:31 AM 28-09-2012 | 07:32 PM
111    นายเกรียงไกร วัฒนาสวสดิ์ม.ธรรมศาสตร์อ.ดร.ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 12:28 PM 01-11-2012 | 03:55 PM
112    นางสุวภัทร บุญปลูกมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 12:52 PM 01-11-2012 | 03:56 PM
113    นางสาวอานุช กลิ่นศิริมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 12:56 PM 01-11-2012 | 04:26 PM
114    นายจ่าสิบเอกเฉลิมศักดิ์ รัตนวงศ์มรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 01:00 PM 01-11-2012 | 03:59 PM
115    นางวาสนา ชลารักษ์มรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 01:04 PM 01-11-2012 | 04:00 PM
116    นายฉลอง พันธ์จันทร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามผศ.ดร.ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 01:05 PM 01-11-2012 | 04:00 PM
117    นายจ่าสิบตำรวจสุจินต์ ส้มเกลี้ยงมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 01:09 PM 01-11-2012 | 04:02 PM
118    นายดาบตำรวจตรีบัณฑิตย์ ลาวิไลมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องคู่17-09-2012 | 01:10 PM 01-11-2012 | 04:02 PM
119    นายดาบตำรวจตรีอนุวัฒน์ อวยพรรัตน์มรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องคู่17-09-2012 | 01:12 PM 01-11-2012 | 04:03 PM
120    นางลาวัณย์ สังขพันธานนท์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามผศ.ดร.ห้องคู่17-09-2012 | 01:27 PM 01-11-2012 | 04:03 PM
121    นายชุติพงศ์ คงสันเทียะสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.เชียงใหม่นศ.ป.โทห้องเดี่ยว17-09-2012 | 01:34 PM 02-11-2012 | 10:36 AM
122    นางสาวสุจิตรา บุญมั่งมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 01:35 PM 01-11-2012 | 04:05 PM
123    นางสาวรัตน์มณี ช่วงทิพย์มรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องคู่17-09-2012 | 01:37 PM 01-11-2012 | 04:06 PM
124    นายวิชัย ปรางค์จันทร์มรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องคู่17-09-2012 | 01:39 PM 01-11-2012 | 04:06 PM
125    นายพันจ่าโทประมวล สุขพอมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องคู่17-09-2012 | 01:40 PM 01-11-2012 | 04:07 PM
126    นางสาวพรรณวนัส ลาดสีทามรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องคู่17-09-2012 | 01:42 PM 01-11-2012 | 04:07 PM
127    นายเอกลักษณ์ นามบุตรมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องคู่17-09-2012 | 01:43 PM 01-11-2012 | 04:08 PM
128    นางสาวธนวรรณ มณีบุญหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องคู่17-09-2012 | 01:45 PM 01-11-2012 | 04:48 PM
129    นายสุรศักดิ์ บุญอาจหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานีอาจารย์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 01:46 PM 02-11-2012 | 05:59 AM
130    นายวิบาล ประสิทธิพันธ์มรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องคู่17-09-2012 | 01:48 PM 01-11-2012 | 04:10 PM
131    นายสมเด็จ หริ่มเจริญมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 01:49 PM 01-11-2012 | 04:11 PM
132    นางสาวจริยา แสงไสวหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องคู่17-09-2012 | 01:50 PM 01-11-2012 | 04:49 PM
133    นายเจษฎา มิ่งสมรมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 01:52 PM 01-11-2012 | 04:13 PM
134    นายหัสมี อารีสมมานมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องคู่17-09-2012 | 01:53 PM 01-11-2012 | 04:13 PM
135    นางสาวรัตติชา ญาวิเลิศมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 01:55 PM 01-11-2012 | 04:24 PM
136    นางสุดใจ บุญอารีย์คณะครุศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ห้องคู่17-09-2012 | 01:56 PM 09-11-2012 | 04:11 AM
137    นายอุดม คุ้มภัยมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 01:57 PM 01-11-2012 | 04:25 PM
138    นางสาวนิภาพร มาลีลัยหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องคู่17-09-2012 | 01:58 PM 06-11-2012 | 05:28 AM
139    นางสาววงวาด อ้อคำมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องคู่17-09-2012 | 01:59 PM 01-11-2012 | 04:14 PM
140    นายสายันต์ ไหมพิมพ์มรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 02:01 PM 01-11-2012 | 04:15 PM
141    นายสมคิด กรุดเพชรมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ปโท รัฐประศาสนศาสตร์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 02:02 PM 01-11-2012 | 04:17 PM
142    นางสาวมาริษ คุณากรมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทราผศ.ดร.ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 02:08 PM 01-11-2012 | 04:18 PM
143    นายกานต์ เสกขุนทดมรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทราอ.ดร.ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 02:11 PM 01-11-2012 | 04:20 PM
144    นายธนบดี ฐานะชาลามรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทราอ.ดร.ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 02:13 PM 01-11-2012 | 04:20 PM
145    นางธัญญา ตรงดี-ผู้ติดตามวิทยากรห้องคู่17-09-2012 | 02:14 PM 01-11-2012 | 03:06 PM
146    นางสาวลักขณา ชาปู่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 06:11 PM 26-10-2012 | 04:14 AM
147    นางทัศนีย์์ บัวระภาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม-ห้องเดี่ยว17-09-2012 | 08:58 PM 02-10-2012 | 06:55 AM
148    นางอัมพร อรรคสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1ครูชำนาญการพิเศษห้องเดี่ยว18-09-2012 | 08:31 PM 17-10-2012 | 12:31 AM
149    นายพิมเสน บัวระภาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอ.ดร.ห้องเดี่ยว18-09-2012 | 09:57 PM 02-10-2012 | 06:56 AM
150    นายภาณุเดช อังกินันท์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนศ.ปริญญาเอกห้องเดี่ยว19-09-2012 | 02:40 PM 01-11-2012 | 02:09 PM
151    นายมานิตย์ โศกค้อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม-ห้องเดี่ยว19-09-2012 | 02:46 PM 01-11-2012 | 02:22 PM
152    นางสาวเด็กหญิงธัญนันท์ ตรงดีผู้ติดตาม (ลำดับที่ 145)-ห้องคู่19-09-2012 | 10:07 PM 01-11-2012 | 03:51 PM
153    นางสาวรัชดาพร หวลอารมณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนักศึกษาปริญญาเอกห้องเดี่ยว20-09-2012 | 09:58 AM 28-10-2012 | 10:51 PM
154    นางสาวพึงรัก ริยะขันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนักศึกษาปริญญาเอกห้องคู่20-09-2012 | 10:05 AM 30-10-2012 | 10:56 AM
155    นางสาวรฐษร ศรีสมบัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนักศึกษาปริญญาเอกห้องคู่20-09-2012 | 10:13 AM 31-10-2012 | 12:44 AM
156    นางสาวณัฐมา ศุภชนานันท์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนักศึกษาปริญญาเอกห้องคู่20-09-2012 | 10:19 AM 30-10-2012 | 10:57 AM
157    นายเจริญ ศรีสุวรรณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนักศึกษาปริญญาเอกห้องคู่20-09-2012 | 10:29 AM 30-10-2012 | 12:31 AM
158    นายราชันย์ นิลวรรณาภาสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ม.มหาสารคามผศ.ดร.ห้องคู่20-09-2012 | 12:27 PM 02-11-2012 | 02:48 PM
159    นายเฉลิมชัย มนูเสวตวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอาจารย์. ดร.ห้องคู่20-09-2012 | 01:09 PM 10-10-2012 | 03:23 PM
160    นางวิสาส์ วิเศษจินดาวัฒน์ ฟิงค์ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงค์โปร์นักศึกษาปริญญาเอกห้องเดี่ยว20-09-2012 | 04:21 PM 18-10-2012 | 09:21 AM
161    นายอนันตชัย โพธิขำหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องเดี่ยว20-09-2012 | 04:37 PM 06-11-2012 | 05:49 AM
162    นายพิพัฒน์พงศ์ มาศิริวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพอาจารย์ห้องเดี่ยว20-09-2012 | 09:37 PM 30-10-2012 | 01:13 AM
163    นายเกรียงไกร สันติวิริยกาญจน์ม.ทักษิณนิสิตป.เอกห้องคู่20-09-2012 | 09:58 PM 10-10-2012 | 03:23 PM
164    นางสาวอรวรรณ เชื้อน้อยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอาจารย์ห้องคู่21-09-2012 | 10:39 AM 01-11-2012 | 05:38 PM
165    นางอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ ดร.ห้องเดี่ยว21-09-2012 | 10:50 AM 18-10-2012 | 09:32 AM
166    นางสาวชปา จิตต์ประทุมสถาบันเอเชียศึกษานักวิจัยห้องคู่21-09-2012 | 11:10 AM 18-10-2012 | 09:33 AM
167    นางสาวชมปราง จิตต์ประทุมสถาบันเอเชียศึกษา-ห้องคู่21-09-2012 | 11:16 AM 18-10-2012 | 09:34 AM
168    นางสาวพิมพ์ฉัตร รสสุธรรมคณะสังคมศงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์อาจารย์ห้องคู่21-09-2012 | 11:23 AM 31-10-2012 | 08:42 AM
169    นางสาวจุฑามาศ เกตุแจ่มหลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ)-ห้องคู่21-09-2012 | 11:45 AM 18-10-2012 | 09:52 AM
170    นายKANAL KHIEVSoutheast Asia Studies Program, Chulalongkorn Univ.-ห้องเดี่ยว21-09-2012 | 11:59 AM 18-10-2012 | 09:52 AM
171    นางสาวณัฐช์นิชา ตั้งวีรัตน์กรหลักสูตรสหสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (นานาชาติ)-ห้องคู่21-09-2012 | 01:41 PM 18-10-2012 | 09:53 AM
172    นายPhan Anh DoSoutheast Asia Studies Program, Chulalongkorn Univ.Masterห้องเดี่ยว21-09-2012 | 10:05 PM 18-10-2012 | 09:54 AM
173    นายสมบูรณ์ จันทร์พุฒสพฐ.ยโสธร เขต 2อาจารย์ห้องคู่21-09-2012 | 10:16 PM 01-11-2012 | 03:53 PM
174    นายณรงค์ศักดิ์ วาระรินท์สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ม.มหาสารคามนักวิชาการห้องคู่21-09-2012 | 10:21 PM 01-11-2012 | 05:42 PM
175    นางโศรยา ธัญญประกอบคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนิสิตปริญญาเอกห้องคู่21-09-2012 | 11:01 PM 01-11-2012 | 05:43 PM
176    นายคมสันต์ อินตาภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์อาจารย์ห้องคู่22-09-2012 | 12:36 AM 28-10-2012 | 04:11 AM
177    นายธนภาคย์ ใยทากองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์นักวิชาการเงินและบัญชีห้องคู่22-09-2012 | 12:48 AM 28-10-2012 | 04:14 AM
178    นาง เตือนใจ แก้วพูลปกรณ์นศ.ปริญญาโท มรภ.อุตรดิตถ์22-09-2012 | 06:45 AM 22-10-2012 | 11:45 AM
179    นางสาวเบญจวรรณ สุขวัฒน์คณะมนุษยศาสตร์ ม.ราชภัฎเชียงราย อาจารย์ห้องคู่22-09-2012 | 08:47 AM 17-10-2012 | 12:33 AM
180    นางสาวผดาชไม นามวาคณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานีนศ.ป.ตรีห้องคู่22-09-2012 | 08:16 PM 31-10-2012 | 08:50 AM
181    นายวิสาร นามวา-อาจารย์ห้องคู่22-09-2012 | 10:26 PM 31-10-2012 | 08:51 AM
182    นายวินัย แสนกล้านศ.ปรด.ไทศึกษา ม.สารคามนักศึกษาปริญญาเอกห้องเดี่ยว23-09-2012 | 10:28 PM 28-10-2012 | 10:54 PM
183    นางสุจิตราภา พันธ์วิไล ม.แม่ฟ้าหลวงนักศึกษาปริญญาเอกห้องเดี่ยว24-09-2012 | 11:20 AM 06-11-2012 | 05:50 AM
184    นางสาววิลาสินี โสภาพลหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องคู่24-09-2012 | 11:54 AM 06-11-2012 | 05:33 AM
185    นางสาวใจสคราญ จารึกสมานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์อาจารย์ห้องเดี่ยว24-09-2012 | 12:12 PM 17-10-2012 | 02:06 PM
186    นายปัญญา เลิศสุขประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ห้องคู่24-09-2012 | 01:37 PM 18-10-2012 | 09:55 AM
187    นางสาวอัญชัน มีโสหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องคู่24-09-2012 | 01:41 PM 09-11-2012 | 04:05 AM
188    นางสาวรังสิมา ไกรมงคลประชาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-ห้องคู่24-09-2012 | 01:48 PM 18-10-2012 | 09:56 AM
189    นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารครู วิทยฐานะครูชำนายการพิเศษห้องเดี่ยว25-09-2012 | 11:01 AM 17-10-2012 | 06:58 AM
190    นางสาวศุภัชชา อินทร์คำน้อยมหาวิทยาลัยมหิดลนักศึกษาห้องคู่25-09-2012 | 12:49 PM 17-10-2012 | 12:28 PM
191    นางสาวชมพูนุท ธารีเธียรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผศ.ดร.ห้องคู่25-09-2012 | 12:54 PM 17-10-2012 | 12:29 PM
192    นายสถาพร อินทร์คำน้อยโรงเรียนพิบูลมังสาหาร-ห้องคู่25-09-2012 | 12:59 PM 17-10-2012 | 12:29 PM
193    นายลักษมณ์ บุญเรืองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย กรมศิลปากรภัณฑารักษ์ชำนาญการห้องเดี่ยว25-09-2012 | 02:03 PM 10-10-2012 | 04:03 PM
194    นายชวนันท์ อินทร์คำน้อยผู้ติดตามนักศึกษาห้องคู่25-09-2012 | 02:48 PM 17-10-2012 | 12:30 PM
195    นางสาวสุรีรัตน์ บุบผาหลักสูตรการบริหารงานวัฒนธรรมอาจารย์พิเศษห้องเดี่ยว25-09-2012 | 03:56 PM 16-10-2012 | 06:54 PM
196    นางผาสุก เปานาเรียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนิสิต ป.รด ห้องคู่25-09-2012 | 08:17 PM 17-10-2012 | 12:34 AM
197    นางโสภี อุ่นทะยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.ห้องเดี่ยว25-09-2012 | 08:40 PM 17-10-2012 | 12:30 AM
198    นางสาวศศิธร อ่อนเหลามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม-ห้องเดี่ยว25-09-2012 | 08:57 PM 17-10-2012 | 12:31 AM
199    นายบัญญัติ สาลีมหาวิทยาลัยมหาสารคามผศ.ดร.ห้องคู่25-09-2012 | 11:41 PM 01-11-2012 | 03:52 PM
200    นายสมัย วรรณอุดรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม-ห้องคู่25-09-2012 | 11:54 PM 01-11-2012 | 03:53 PM
201    นางสาวรสสุคนธ์ ขันคำกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นนักศึกษา ป.โทห้องเดี่ยว26-09-2012 | 01:12 AM 16-10-2012 | 11:03 PM
202    นายชยุตภัฎ คำมูลคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ห้องคู่26-09-2012 | 10:49 AM 26-10-2012 | 05:00 AM
203    นางสาวคนึงนิจ พรมนัสสาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่นนศ.ปริญญาโทห้องคู่26-09-2012 | 03:43 PM 16-10-2012 | 02:14 PM
204    นางสาววทานีย์นฎา จงแก้วหลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องคู่26-09-2012 | 07:59 PM 09-11-2012 | 04:09 AM
205    นายร.ต.อ.รัชสถิต สุจริตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีนศ.ปริญาเอกสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคห้องเดี่ยว27-09-2012 | 03:05 PM 22-10-2012 | 06:25 AM
206    นางสุวรรณ เลียงหิรัญถาวรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์ห้องคู่27-09-2012 | 08:54 PM 26-10-2012 | 04:16 AM
207    นายเด็กชายไตรทศ เลียงหิรัญถาวรม.แม่โจ้ผู้ติดตามนางสุวรรณ เลียงหิรัญถาวรห้องคู่26-10-2012 | 04:38 AM 26-10-2012 | 04:39 AM
208    นางสาวอรุษา ปัญญากดแก้วนศ. ป.โทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช.นศ. ป.โทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มช.ห้องเดี่ยว26-10-2012 | 04:46 AM 26-10-2012 | 04:46 AM
209    นางสาวภัทรา วรลักษณ์หลักสูตรลุ่มน้ำโขงศึกษา ม.ขอนแก่นนศ.ป.โทห้องคู่28-10-2012 | 07:46 AM 09-11-2012 | 04:10 AM
210    นายสมควร ถนอมศิลป์มรภ.ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรานศ.ป.โทห้องคู่28-10-2012 | 07:48 AM --/--/----
211    นายวิวัฒน์ วอทองมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์ห้องเดี่ยว01-11-2012 | 05:48 AM 09-11-2012 | 04:08 AM
212    นายณัฐพล ตระกูลทรัพย์สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักวิจัยห้องคู่02-11-2012 | 01:24 PM 07-11-2012 | 10:22 AM
213    นางวรรณวิไล นันทมานพมรภ.เทพสตรี ลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ห้องเดี่ยว02-11-2012 | 01:24 PM 07-11-2012 | 04:44 PM
214    นางสาวฐิติภา คูประเสริฐคณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดลอาจารย์ห้องเดี่ยว02-11-2012 | 01:24 PM 13-11-2012 | 06:15 AM
215     07-11-2012 | 03:06 AM --/--/----
216     07-11-2012 | 07:34 PM --/--/----
217     11-11-2012 | 02:12 AM --/--/----
218     13-11-2012 | 04:44 AM --/--/----
219     15-11-2012 | 05:02 AM --/--/----
220     18-11-2012 | 12:52 AM --/--/----
221     23-11-2012 | 11:28 AM --/--/----
222     23-11-2012 | 06:00 PM --/--/----
223     27-11-2012 | 12:27 PM --/--/----
224     28-11-2012 | 08:03 PM --/--/----
225     02-12-2012 | 12:18 AM --/--/----
226     05-12-2012 | 02:24 AM --/--/----
227     05-12-2012 | 10:16 AM --/--/----
228     11-12-2012 | 02:47 PM --/--/----
229     11-12-2012 | 03:42 PM --/--/----
230     11-12-2012 | 05:29 PM --/--/----
231     27-12-2012 | 05:15 PM --/--/----
232     08-01-2013 | 05:50 PM --/--/----
233     12-01-2013 | 06:02 AM --/--/----
234     14-01-2013 | 08:58 AM --/--/----
235     15-01-2013 | 05:40 AM --/--/----
236     29-01-2013 | 01:38 PM --/--/----
237     30-01-2013 | 03:32 AM --/--/----
238     20-02-2013 | 02:59 PM --/--/----
239     20-02-2013 | 03:45 PM --/--/----
240     24-02-2013 | 01:52 AM --/--/----
241     24-02-2013 | 02:36 PM --/--/----
242     28-02-2013 | 02:18 PM --/--/----
243     10-03-2013 | 05:23 AM --/--/----
244     14-03-2013 | 12:18 AM --/--/----
245     23-03-2013 | 10:44 PM --/--/----
246     24-03-2013 | 06:11 PM --/--/----
247     05-04-2013 | 05:33 PM --/--/----
248     10-04-2013 | 12:05 PM --/--/----
249     21-04-2013 | 12:11 PM --/--/----
250     25-04-2013 | 06:36 AM --/--/----
251     27-04-2013 | 11:01 PM --/--/----
252     03-05-2013 | 01:29 PM --/--/----
253     14-05-2013 | 07:39 PM --/--/----
254     30-05-2013 | 11:44 PM --/--/----
255     31-05-2013 | 03:02 AM --/--/----
256     02-07-2013 | 04:51 AM --/--/----
257     03-06-2013 | 12:31 PM --/--/----
258    ??????tkituplmoht tkituplmoht??????????14-07-2013 | 04:52 AM --/--/----
259     06-08-2013 | 03:07 AM --/--/----
260    ??????worgookdxft worgookdxft??????????11-08-2013 | 09:08 PM --/--/----
261     17-08-2013 | 03:51 PM --/--/----
262     24-09-2013 | 03:31 PM --/--/----
263     30-10-2013 | 12:30 AM --/--/----
264     02-12-2013 | 04:39 PM --/--/----
265     06-12-2013 | 05:17 PM --/--/----
266     07-12-2013 | 05:23 PM --/--/----
267     19-12-2013 | 02:41 AM --/--/----
268     19-12-2013 | 06:44 AM --/--/----
269     21-01-2014 | 11:36 AM --/--/----
270     21-01-2014 | 06:35 PM --/--/----
271     25-01-2014 | 08:32 AM --/--/----
272     07-02-2014 | 06:04 AM --/--/----
273    à¸™à¸²à¸¢qqhgvfg qqhgvfgLdKlnanjQSZGaBSpFQห้องเดี่à21-03-2014 | 07:48 PM --/--/----
274     21-03-2014 | 07:48 PM --/--/----
275    à¸™à¸²à¸¢fdiozks fdiozksAGLKNYgmHCVwiuyxoBbwSvxPswyYTdNAySUIห้องเดี่à30-03-2014 | 06:48 PM --/--/----
276     30-03-2014 | 06:48 PM --/--/----
277     05-04-2014 | 11:54 PM --/--/----
278     13-05-2014 | 06:50 AM --/--/----
279     16-08-2014 | 05:51 AM --/--/----
280     24-11-2014 | 01:43 AM --/--/----
281     31-12-2014 | 01:40 PM --/--/----
282     05-01-2015 | 10:11 AM --/--/----
283     06-01-2015 | 04:14 PM --/--/----
284     09-01-2015 | 12:24 PM --/--/----
285     10-01-2015 | 10:49 AM --/--/----
286     14-01-2015 | 04:29 PM --/--/----
287     18-01-2015 | 11:53 AM --/--/----
288     19-01-2015 | 01:02 PM --/--/----
289     20-01-2015 | 04:59 PM --/--/----
290     21-01-2015 | 07:22 AM --/--/----
291     01-03-2015 | 07:51 PM --/--/----
292     26-04-2015 | 07:59 PM --/--/----
293     03-05-2015 | 03:24 PM --/--/----
294     04-06-2015 | 03:29 AM --/--/----
295     16-08-2015 | 07:12 AM --/--/----
296     11-10-2015 | 07:42 PM --/--/----
297     14-10-2015 | 02:41 AM --/--/----
298     30-10-2015 | 12:01 PM --/--/----
299     01-11-2015 | 10:02 PM --/--/----
300     06-11-2015 | 03:30 PM --/--/----
301     06-11-2015 | 07:57 PM --/--/----
302     22-11-2015 | 12:46 AM --/--/----
303     05-12-2015 | 03:23 PM --/--/----
304     21-12-2015 | 02:34 PM --/--/----
305     08-04-2016 | 03:09 AM --/--/----
306     09-07-2016 | 01:05 PM --/--/----
307     11-07-2016 | 08:57 PM --/--/----
308     15-07-2016 | 07:54 AM --/--/----
309     08-08-2016 | 03:00 PM --/--/----
310     03-01-2017 | 07:30 AM --/--/----
311     07-02-2017 | 05:26 PM --/--/----
312     13-02-2017 | 04:10 PM --/--/----
313     20-02-2017 | 09:13 AM --/--/----
314     24-02-2017 | 12:57 PM --/--/----
315     01-03-2017 | 09:37 AM --/--/----
316     03-03-2017 | 12:22 PM --/--/----
317     07-03-2017 | 11:03 AM --/--/----
318     09-03-2017 | 05:58 AM --/--/----
319     27-08-2017 | 01:15 PM --/--/----