ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเด็นความเสี่ยง
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินความเสี่ยง
แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต
ผู้รับผิดชอบ
โอกาสเกิดความเสี่ยง
(ระดับ 1 – 5)
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร
(ระดับ 1 – 5)
ผลคูณ /
ระดับความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1.กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และกรรมการตรวจรับเป็นคนละชุดกัน
2. คณะกรรมการมีคุณสมบัติมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง
3.การผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าพัสดุก่อนอนุมัติ
1
3
3
1.แยกคณะกรรมการตรวจรับคนละชุด และเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ    
2.หากจัดซื้อแบบเจาะจงให้ใช้ใบเสนอราคาเทียบ โดยร้านที่ใช้เทียบต้องเชื่อถือได้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
งานพัสดุ

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ระดับคณะ/หน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประเด็นความเสี่ยง
การควบคุมที่มีอยู่
การประเมินความเสี่ยง
แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต
ผู้รับผิดชอบ
โอกาสเกิดความเสี่ยง
(ระดับ 1 – 5)
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร
(ระดับ 1 – 5)
ผลคูณ /
ระดับความเสี่ยง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
1.กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ และกรรมการตรวจรับเป็นคนละชุดกัน
2. คณะกรรมการมีคุณสมบัติมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดจ้าง
3.การผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าพัสดุก่อนอนุมัติ
1
3
3
1.แยกคณะกรรมการตรวจรับคนละชุด และเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ    
2.หากจัดซื้อแบบเจาะจงให้ใช้ใบเสนอราคาเทียบ โดยร้านที่ใช้เทียบต้องเชื่อถือได้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
งานพัสดุ

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือปฏิบัติงาน