ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

ประเด็นความเสี่ยง

การควบคุมที่มีอยู่

การประเมินความเสี่ยง

แนวทางการจัดการ
/มาตรการป้องกันการทุจริต

ผู้รับผิดชอบ

โอกาสเกิดความเสี่ยง
(ระดับ 1 – 5)

ผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร
(ระดับ 1 – 5)

ผลคูณ /
ระดับความเสี่ยง

ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา

ดำเนินงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด มีคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก และเปิดเผยต่อสาธารณชน

1

5

5

คณะมีคณะกรรมการวิชาการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ

คณะศิลปศาสตร์

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด

1

5

5

คณะมีหัวหน้าพัสดุดำเนินการติดตามตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ และให้รายงานผลการดำเนินงานต่อรองคณบดีที่รับผิดชอบทุกไตรมาส

คณะศิลปศาสตร์

ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มีระเบียบการดำเนินงานจากมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก คณะประกาศขั้นตอนและวิธีการและเงื่อนไขการรับสมัครและตำแหน่งที่ต้องการรับสมัครต่อสาธารณชน

1

5

5

คณะมีคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสอบคัดเลือก มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะและรายงานต่อมหาวิทยาลัยตามลำดับ

คณะศิลปศาสตร์

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

 

คู่มือปฏิบัติงาน