ลำดับที่ชื่อ-นามสกุล
(Name-Surname)
ต่ำแหน่ง หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์(Telephone)สถานะ
(statu)
อี - เมล
(E-mail)
ลงทะเบียนเวลา
(date-time)
1นาง สุวชัญ ชาญเชี่ยวนักศึกษา ป.โทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี087-2586510นำเสนอผลงานวิจัยsuvachan1@hotmail.com2012-05-27 08:49:30
2Mrs. Thu Hoai Nguyenนักศึกษา ป.โทสาขาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม087 724 6868 นำเสนอผลงานวิจัยhoaith@gmail.com2012-05-27 14:28:22
3นาย วิทยา วงศ์จันทานักศึกษา ป.โทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย0845231978นำเสนอผลงานวิจัยnathasitha@gmail.com2012-05-27 16:35:28
4นาย ทรงกต ปานเชียงวงศ์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี0910600545นำเสนอผลงานวิจัยsonggot_p@yahoo.com2012-05-27 23:40:07
5นางสาว รัตนา จันทร์เทาว์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น089-4223356นำเสนอผลงานวิจัยa_rattana_a@yahoo.com2012-06-05 14:31:51
6นางสาว นันทิญา พันธ์โชตินักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:16:08
7Ms. QING LIนักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:26:24
8นาง จุไรรัตน์ แอมนนท์นักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:27:50
9นางสาว นารี กรุมรัมย์นักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:29:27
10นางสาว พรจรัส สร้อยศรีฉายนักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:34:26
11นาง วรรณวรางค์ โอฬาริกพันธุ์นักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:40:52
12นางสาว วัฒนาพร นนลือชานักศึกษา ป.โทหลักศุตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:44:27
13นางสาว สาวิตรี หงส์อินทร์นักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:47:24
14นางสาว สุทธภา อินทรศิลป์nullหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:49:01
15นางสาว อารีรัตน์ ไกรลาศนักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:50:05
16นาย กฤต โสดาลีนักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:51:37
17นาง พัชนุช เครือเจริญนักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:53:25
18นาย ธนพล เอกพจน์นักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:55:25
19นางสาว รุ้งเพชร วรพงศาทิตย์นักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น080-4785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-05 23:57:06
20นาย วรวุฒิ ทองพันธ์นักศึกษา ป.โทนักศึกษา สาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา แขนงวิชาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน0878662047เข้าร่วมรับฟังworawut_47@yahoo.com2012-06-06 10:28:03
21นาย มาโนช พรหมปัญโญอาจารย์ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 0895331818นำเสนอผลงานวิจัยononoe@hotmail.com2012-06-08 07:45:02
22นาย มาโนช พรหมปัญโญอาจารย์ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 0895331818นำเสนอผลงานวิจัยononoe@hotmail.com2012-06-08 10:29:52
23นาง โสภา มะสึนาริอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร081-7852356เข้าร่วมรับฟังkanhaso20@hotmail.com2012-06-11 12:19:59
24นาง โสภา มะสึนาริอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร081-7852356เข้าร่วมรับฟังkanhaso20@hotmail.com2012-06-11 12:21:06
25นางสาว กนกรัตน์ ปิลาผลนักศึกษา ป.โทมหาวิทยาลัยนเรศวร081-3793298เข้าร่วมรับฟังKanokrat_2528@hotmail.com2012-06-11 14:35:02
26นางสาว ยุพิน ประทุมมีนักศึกษา ป.โทมหาวิทยาลัยนเรศวร084-3780356เข้าร่วมรับฟังpathumme1@hotmail.com2012-06-11 14:49:56
27นางสาว มนสิชา แก้วนันไชยนักศึกษา ป.โทคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0874290397เข้าร่วมรับฟังazukabye@gmail.com2012-06-11 17:23:49
28นางสาว วนิดา สุนทรนักศึกษา ป.โทคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0887907576เข้าร่วมรับฟังbugbunny_ppp@hotmail.com2012-06-11 17:29:19
29นางสาว สุธิดา ตันเลิศอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี085-612-2804นำเสนอผลงานวิจัยKrida80_2000@yahoo.com2012-06-11 19:26:27
30นาง จุไรรัตน์ ลักษณะศิริรองศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร0840191618นำเสนอผลงานวิจัยc_laksanasiri@yahoo.com2012-06-11 19:34:27
31นาย ณัฐวุฒิ สุขประสงค์อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์087-1698721นำเสนอผลงานวิจัยoff_region@hotmail.com2012-06-11 21:25:37
32Ms. Sun Yuอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 091-0817707เข้าร่วมรับฟังsunyu_0418@126.com,off_region@hotmail.com2012-06-11 21:29:12
33นาย สุนทร คำยอดอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้0895537193นำเสนอผลงานวิจัยsunthron_030@hotmail.com2012-06-12 10:49:29
34นางสาว พรทิพย์ คำดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้0818833581นำเสนอผลงานวิจัยkomdi_p@yahoo.com2012-06-12 10:52:38
35นาย วุฒินันท์ สุพรอาจารย์สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด0862265727เข้าร่วมรับฟังbenz-20dd@hotmail.com2012-06-12 19:14:06
36นาย บุญชู ภูศรีนักศึกษา ป.เอกสาขาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา081-0540724นำเสนอผลงานวิจัยmahalord@hotmail.com2012-06-13 07:40:10
37นางสาว สุทธภา อินทรศิลป์นักศึกษา ป.โทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0804785521เข้าร่วมรับฟังnanteya_thai19@hotmail.com2012-06-13 15:12:22
38นาง พรสวรรค์ สุวรรณธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น0872216653นำเสนอผลงานวิจัยporsuw@kku.ac.th2012-06-13 15:23:25
39นาย ชานนท์ ไชยทองดีอาจารย์สาขาหลักสูตร และการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร๐๘๕- ๔๑๙๙๙๔๑นำเสนอผลงานวิจัยpro_nont@hotmail.com2012-06-14 16:21:26
40นางสาว ชิดหทัย ปุยะติอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี081-2657721เข้าร่วมรับฟังbungko@hotmail.com2012-06-14 20:51:03
41นางสาว อัญชัญ เจริญศรีเมืองนักศึกษา ป.ตรีคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน088-5186680เข้าร่วมรับฟังunchang_puk@hotmail.com2012-06-17 11:26:08
42นางสาว ดาวเรือง วิทยารัฐอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย๐๘๖ ๗๑๑ ๘๓๐๓นำเสนอผลงานวิจัยdaoruang.wittayarat@laposte.net2012-06-17 17:54:59
43นางสาว กรชนก นันทกนกนักศึกษา ป.โทสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล0840428916นำเสนอผลงานวิจัยzapzap77@hotmail.com2012-06-18 16:36:29
44นางสาว ปิรัญญา วงศ์ขัติย์นักศึกษา ป.โทสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม ม.มหิดล087-6673477นำเสนอผลงานวิจัยmajoreng9@hotmail.com2012-06-18 17:34:35
45นางสาว ชนกพร พัวพัฒนกุลอาจารย์ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล081-6162610นำเสนอผลงานวิจัยmay_armu@hotmail.com2012-06-18 19:18:11
46นาย อภิลักษณ์ เกษมผลกูลอาจารย์ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล0817120539นำเสนอผลงานวิจัยaphilak@yahoo.com2012-06-18 19:20:38
47นาย วาทิต ธรรมเชื้อนักศึกษา ป.โทมหาวิทยาลัยศิลปากร0843780804นำเสนอผลงานวิจัยbengility_minkalaba@hotmail.com2012-06-19 22:16:00
48นาย มิตต ทรัพย์ผุดอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี087-6645545นำเสนอผลงานวิจัยsapphud.mit@gmail.com2012-06-19 22:58:04
49นาย วิจิตร คริเสถียรอาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร0851980557นำเสนอผลงานวิจัยWijitkri@yahoo.com2012-06-20 06:09:53
50นางสาว พันธ์พินิฐ วงศ์เจริญอาจารย์สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่086 2123432เข้าร่วมรับฟังpetit_ka@hotmail.com2012-06-20 16:28:39
51นางสาว เสาวลักษณ์ หีบแก้วอาจารย์สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี0894611997นำเสนอผลงานวิจัยsaowalakhk@gmail.com2012-06-20 19:34:44
52นาย พระสุเธีย สวณฺญเถโรnullมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี0872556030เข้าร่วมรับฟังsvakhumtocam@gmail.com2012-06-23 14:14:23
53นาง วรรณภา โคตรโสภานักศึกษา ป.โทสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศษสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น086 - 226 - 5727เข้าร่วมรับฟังbenz-20dd@hotmail.com2012-06-25 12:20:55
54นาง สุขุมาลย์ อนุเวชnullโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรนัชดาภิเษก0862358967เข้าร่วมรับฟังsukuman_139@yahoo.com2012-06-26 22:48:29
55นาย นิติพัฒน์ โพธิ์สิทธิพันธุ์nullมหาวิทยาลัยขอนแก่น0821376162นำเสนอผลงานวิจัยniti_bad@hotmail.com2012-06-27 19:48:51
56นาง วิชยา โยชิดะอาจารย์คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0845130246เข้าร่วมรับฟังwichaya@gmail.com2012-06-29 00:51:40
57นางสาว ชาคริยา ชุมมวลอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0897534686เข้าร่วมรับฟังchakhariya@gmail.com2012-06-29 12:27:54
58นาง วัชรี ศรีคำผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี045353704นำเสนอผลงานวิจัยLawatcsr@ubu.ac.th2012-06-30 11:02:49
59นาย อานนท์ วรวงค์นักศึกษา ป.ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด0816705719เข้าร่วมรับฟังnon.happy007@gmail.com2012-07-02 08:15:07
60นาย คมกริช ตาลมงคลนักศึกษา ป.ตรีสาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด0897103264เข้าร่วมรับฟังo_n_g_natadee@hotmail.com2012-07-02 20:47:46
61นาย จิตรกร ไขระวีนักศึกษา ป.ตรีสาขาภาษาไทย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด0850066971เข้าร่วมรับฟังjittakorn887@gmail.com2012-07-02 20:49:45
62Mrs. SHIYA HUANGนักศึกษา ป.โทสาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว085—0100981เข้าร่วมรับฟังqinshiya215@hotmail.com2012-07-03 12:22:12
63นางสาว ราตรี แจ่มนิยมnullมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี081-2595241นำเสนอผลงานวิจัยaob_2549@hotmail.com2012-07-05 16:55:39
64นาย มิตต ทรัพย์ผุดอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี087-664 5545นำเสนอผลงานวิจัยsapphud.mit@gmail.com2012-07-07 15:22:32
65นางสาว รำเพย ดาวษาวะอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม085-0078318เข้าร่วมรับฟังdaosawa@hotmail.com2012-07-07 18:31:03
66นาง ฉันทนา การสะอาดnullมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0831508532เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-07 22:40:10
67นาง ฉันทนา การสะอาดอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0831508532เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-07 22:45:40
68นาย กีรติ ธนะไชยอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม0818908009เข้าร่วมรับฟังkeerati@live.com2012-07-08 10:25:38
69นาย สุรชัย ชินบุตรnullสพท.ร้อยเอ็ด 2089-0592199เข้าร่วมรับฟังsuchinbutr@gmail.com2012-07-10 10:12:23
70นาย วรพงศ์ ไชยฤกษ์นักศึกษา ป.เอกภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร084-3788995นำเสนอผลงานวิจัยworapong_c@live.com2012-07-11 11:24:30
71นาง ชุติกาญจน์ ศรีปริพัฒน์กุลอาจารย์โรงเรียนเดชอุดม089-8641895นำเสนอผลงานวิจัยchutikan_sce@hotmail.com2012-07-11 11:42:02
72นาย สุริยกานต์ ยี่เก็งเอี่ยมผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 11:47:01
73นาย สุนทร วรหารผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-35200-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 11:49:38
74นาง สุกัญญษ จันทร์เพ็ญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 11:50:38
75นาง นิศานาจ โสภาพลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 11:51:26
76นาย สาคร ฉลวยศรีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 11:52:15
77นาง กันทิยา ธานีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 11:53:07
78นาย กนกศักดิ์ ธานีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 11:53:47
79นาย กิติราช พงษ์เฉลียวอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 11:54:40
80นาง อุษาวดี วรรณประภาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 11:56:22
81นาง จันทร์ทิพย์ แก้วประกอบอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 11:58:34
82นาง อภิชญาพร อยู่คล้ำอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 11:59:26
83นาย มานิตย์ โศกค้ออาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 16:14:59
84นาง ภัทรขวัญ ทองเถาว์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 16:16:10
85นาย รังสรรค์ นัยพรมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 16:16:48
86นาย กอบชัย รัฐอุบลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี045-352000-29 ต่อ 1502เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-11 16:17:24
87นาย อานุภาพ ซาบัวน้อยอาจารย์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย0847919746เข้าร่วมรับฟังzabuanoi@gmail.com2012-07-13 09:13:18
88Mr. sut sorinอาจารย์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย0823681359เข้าร่วมรับฟังfreshkh@hotmail.com2012-07-13 09:16:23
89นาย สนม ครุฑเมืองรองศาสตราจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0817075589เข้าร่วมรับฟังsanomk@nu.ac.th2012-07-13 20:57:59
90นาย ธรงวิทย์ ทองเสี่ยนนักศึกษา ป.เอกภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0801574449เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-13 21:00:02
91นาย พระสมเกียรติ ติดชัยนักศึกษา ป.เอกภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0869385073เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-13 21:03:30
92นางสาว ธนพร หมูคำนักศึกษา ป.เอกภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0861837388เข้าร่วมรับฟังcm.thanaporn9@gmail.com2012-07-13 21:05:40
93นางสาว วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์นักศึกษา ป.เอกภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร0898575906เข้าร่วมรับฟังwarunya_y@hotmail.com2012-07-13 21:07:27
94นางสาว นงลักษณ์ ุสูงสุมาลย์อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-นำเสนอผลงานวิจัยnnonglak@gmail.com2012-07-15 14:13:17
95นาย คนึงชัย วิริยะสุนทรอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี0819679647นำเสนอผลงานวิจัยkhanungchaivir@gmail.com2012-07-15 14:14:57
96นาย คนึงชัย วิริยะสุนทรอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี-นำเสนอผลงานวิจัยkhanungchaivir@gmail.com2012-07-15 14:16:45
97นาย อัฐพล อินต๊ะเสนานักศึกษา ป.เอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0883037747เข้าร่วมรับฟังatp_rmu@hotmail.com2012-07-17 23:23:52
98นางสาว สุดารัตน์ มาตรวัรรณานักศึกษา ป.เอกมหาวิทยาลัมหาสารคาม-เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-17 23:27:43
99นาย นิวัฒน์ นิมมานวรวงศ์อาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย089-7748429เข้าร่วมรับฟังnawatlim@gmail.com2012-07-19 11:42:44
100นางสาว มะณีรัตน์ รักเพื่อนนักศึกษา ป.เอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0857714949นำเสนอผลงานวิจัย-2012-07-19 16:51:49
101นางสาว กุสุมา สุ่มมาตร์นักศึกษา ป.เอกสาขาวิชาภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม089-8621945เข้าร่วมรับฟังkusuma3083@gmail.com2012-07-24 22:15:17
102นางสาว กมลมาลย์ คำแสนนักศึกษา ป.เอก สาขาวิชาภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม084-4019050เข้าร่วมรับฟังkamonman25@yahoo.co.th2012-07-24 22:36:57
103นางสาว นิโลบล นาคพลังกูลนักศึกษา ป.เอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม0815472079เข้าร่วมรับฟังnilobonnak@hotmail.com2012-07-28 12:50:02
104นาย ชาญยุทธ สอนจันทร์อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด0817123950เข้าร่วมรับฟังchanyuth_s@hotmail.co.th2012-07-29 11:36:07
105นาย ชาญยุทธ สอนจันทร์อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด0817123950เข้าร่วมรับฟังchanyuth_s@hotmail.co.th2012-07-29 11:45:11
106Mr. พระครูสุธรรมวรนาถ (สจฺจวโร)nullวัดท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด087 2235511เข้าร่วมรับฟัง-2012-07-29 12:02:46
107นางสาว นิตยา บุตรอ่อนอาจารย์โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร0872422639เข้าร่วมรับฟังblue992513@hotmail.com2012-07-30 11:48:37