แก้ไขข้อมูล
ชื่อ(ไทย) : ดร.อรนุช  ปวงสุข
ชื่อ(อังกฤษ) : Ms. Oranuch  Puangsuk
ตำแหน่งวิชาการ : อาจารย์
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [2540]
ปริญญาโท : การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [2544]
ปริญญาโท : M.A. (International Educational Development)
Teachers College, Columbia University, U.S.A. [2549]
ปริญญาเอก : Ph.D. (English Language Teaching)
University of Warwick, UK [2556]
สังกัด : สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
อีเมล์ : ioranuch@msn.com
โทรศัพท์ : 5402
ห้องพัก : ILC109
Homepage :