คณะ/สำนัก
 ระบบงานทะเบียนออนไลน์ แบบคำร้องขออนุมัติปริญญา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สำนักวิทยบริการ
 สำนักคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์
 คณะรัฐศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะนิติศาสตร์
 คณะบริหารศาสตร์


สำนักงานอธิการบดี
 หน่วยตรวจสอบภายใน กองแผนงาน
 กองกลาง กองคลัง
 กองบริการการศึกษา คลินิกเทคโนโลยี ม.อบ.
 งานวิเทศสัมพันธ์ งานสวัสดิการ
 งานส่งเสริมการวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งานการเจ้าหน้าที่
 งานกิจการนักศึกษา งานบริการวิชาการ
 งานประสานงาน งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
 ฝ่ายสาธารณูปโภค


หน่วยงานอื่นๆ
 โครงการวิจัยพัฒนาลุ่มน้ำห้วยข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โครงการสนับสนุนนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (itap)
 สโมสรนักศึกษา ม.อบ. สภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 ศูนย์สุขภาพชุมชน วิทยาลัยแพทยฯ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)
 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี FM 91.75 MHz อนุกรรมการสภาอาจารย์
 คณะกรรมการหน่วยงานใสสะอาด


มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยรังสิต
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 มหาวิทยาลัยเกริก  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  มหาวิทยาลัยสยาม
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยบูรพา
 มหาวิทยาลัยพายัพ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 โครงการวิจัย ราชภัฏเสมือน


วิทยาลัย
 วิทยาลัยโยนก  วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
 วิทยาลัยร้อยเอ็ดเทคโนโลยี วิทยาลัยแสงธรรม
 วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ วิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 วิทยาลัยภาคกลาง วิทยาลัยราชสุดา
 วิทยาลัยเชียงราย วิทยาลัยเซนต์เทเรซาอินติ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี  วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล วิทยาลัยศรีโสภณ จ.นครศรีธรรมราช
 วิทยาลัยสันตพล วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร  วิทยาลัยสารพัดช่างตาก
 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช  วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
 วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช  วิทยาลัยอิสลามยะลา
 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
 วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) วิทยาลัยการชลประทาน
 วิทยาลัยการปกครอง วิทยาลัยคริสเตียน
 วิทยาลัยช่างศิลป วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี
 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  วิทยาลัยดุสิตธานี
 วิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยทองสุข
 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
 วิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  วิทยาลัยนครราชสีมา
 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
 วิทยาลัยประชาคมนานาชาติ วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 วิทยาลัยฟาร์อีสเทิรน์ สถาบันวิบูลย์บริหารธุรกิจ